Međunarodni i prekogranični platni promet

U poslovanju s inozemstvom Štedbanka d.d. Zagreb pruža Vam brzu, sigurnu i kvalitetnu uslugu plaćanja i naplata s inozemstvom u realizaciji vanjskotrgovinskih poslova s Vašim ino-partnerima.

To nam omogućava široka mreža uspostavljenih korespondentnih i kontokorentnih odnosa s bankama u svijetu, te članstvo u SWIFT-u. (Popis kontokorentnih banka)

PRILJEVI U STRANOJ VALUTI IZ DRUGIH BANAKA IZ ZEMLJE I INOZEMSTVA

Priljevi u stranoj valuti obrađuju se sukladno zaprimljenoj SWIFT poruci i važećem Terminskom planu izvršenja platnih transakcija za poslovne subjekte i fizičke osobe. Kod obrade priljeva Banka više nije dužna šifrirati svrhu vanjsko-trgovinskog posla. Naknadu po priljevu u stranoj valuti Banka će naplatiti umanjenjem priljeva sukladno važećem Pregledu naknada za usluge u platnom prometu za poslovne subjekte i fizičke osobe. Priljevi u stranoj valuti obrađuju se isključivo u korist ispravno navedenog broja računa ili IBAN-a. Stoga je bitno da svojim poslovnim partnerima u inozemstvu dostavite slijedeće podatke o svom transakcijskom računu kako bi obrada priljeva bila što brža, ispravnija i bez dodatnih roškova reklamacije:

 • Broj transakcijskog računa (IBAN)

 • Naziv/ime i prezime korisnika naplate

 • Adresu te SWIFT adresu koja za Štedbanku d.d. Zagreb glasi: STEDHR22

Po primitku priljeva (SWIFT poruke) iz zemlje ili inozemstva šaljemo Vam „Obavijest o priljevu“ telefaksom ili skenirano mail-om. Devizna sredstva usmjeravamo na Vaše devizne račune u našoj Banci po odobrenju Bančinog računa u zemlji ili inozemstvu te odmah po primitku Vašeg rasporeda priljeva. Klijent je u mogućnosti dati izjavu o trajnom rasporedu
sredstava na transakcijski račun u ino-valuti.

OTKUPI I TRANSFERI SREDSTAVA

Sve zahtjeve za kupnju deviza s transakcijskog računa u ino-valuti (otkup) Banka izvršava istidan sukladno važećem Terminskom planu izvršenja platnih transakcija za poslovne subjekte i fizičke osobe. Kao klijent Banke dužni ste dati pisani nalog za otkup ili ukoliko se radi o kompenzaciji ili drugim izmirenjima obveza, potrebno je isto na razumljiv način napisati na Nalogu. Otkupe deviznih sredstava Banka izvršava po kupovnom/dogovrnom tečaju za devize Štedbanke d.d. na dan izvršenja otkupa, a nalog se izvršava bez naknade. U skladu sa važećim Terminskom planu izvršenja platnih transakcija za poslovne subjekte i fizičke osobe Banka izvršava prijenos deviznih sredstava po nalogu klijenta u najkraćem mogućem roku. Želimo naglasiti da nalog za otkup i transfer strane valute možete zadati i putem ŠtedNet-a (molimo da pogledate važeću Uputu za korištenje ŠtedNet – Internet bankarstvo za poslovne subjekte).

Informacije o promjenama na transakcijskom računu u ino-valutama

Banka šalje izvadak o promjenama na transakcijskom računu u ino-valuti na ugovoreni način tj. istim kanalom dostave kojim se dostavljaju i izvatci o promjenama na transakcijskom
računu u kunama.

PLAĆANJA U INO -VALUTAMA U ZEMLJI I INOZEMSTVU

Uvođenjem novog Zakona o platnom prometu odnosno ukidanjem postojećih Odluka i Uputa kojima je bio reguliran platni promet s inozemstvom, nestaje obveza korištenja Naloga 14,
kao naloga za plaćanje u inozemstvo.Štedbanka d.d. će i dalje zaprimati Nalog 14 i temeljem njega provoditi plaćanja u stranoj valuti kao i putem HUB 3 obrasca, (molimo pogledajte Uputu korisnicima platnih usluga o popunjavanju naloga za plaćanje).
Ispravno popunjeni nalog za plaćanje sadrži minimalno slijedeće elemente:

1. Naziv (ime) platitelja

2. Broj računa ili IBAN platitelja

3. Naziv (ime) primatelja plaćanja, a kod transakcija u iznosu jednakom ili većem od protuvrijednosti od 105.000,00 Kn i sjedište/prebivalište primatelja plaćanja

4. Broj računa ili IBAN primatelja plaćanja

5. BIC/SWIFT kod ili naziv kreditne institucije primatelja plaćanja (ne popunjava se kod nacionalnih transakcija u kunama)

6. Oznaku valute plaćanja

7. Iznos u valuti plaćanja

8. Datum izvršenja

9. Oznaku valute pokrića plaćanja (kada je različita od valute plaćanja)

10. Ovjeru (kod papirnatih naloga potpis ovlaštenih osoba i pečat poslovnog subjekta)

Šifra osnove plaćanja više nije obvezan element naloga. Preduvjet za izvršenje naloga za plaćanje je osigurano pokriće za iznos plaćanja te iznos plaćene naknade.
Pokriće za plaćanje, te pokriće za plaćanje naknade Banke (sukladno važećem Pregledu naknada za usluge u platnom prometu za poslovne subjekte i fizičke osobe), može biti kunsko
ili u stranoj valuti, što je potrebno naznačiti na nalogu za plaćanje. Obračun kunske protuvrijednosti vrši se u skladu s dnevnim prodajnim tečajem iz Tečajne
liste Štedbanke d.d. ili prema dogovorenom tečaju za sve iznose iznad EUR 10.000,00. Dogovorni tečaj možete dogovoriti u Sektoru sredstava (Riznica) tel: 01/6306-632, 01/6306-
650 ili 01/ 6306-617.

Zaprimanje naloga

Nalozi za plaćanje u ino-valutama mogu se podnositi u Štedbanku d.d. Zagreb na slijedeće načine:

 • putem servisa ŠtedNet – Internet bankarstvo za poslovne subjekte
 • telefaksom na broj 01/6187-014
 • poštom
 • fizičkim zaprimanjem naloga na recepciji Štedbanke d.d., Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb u okviru radnog vremena Banke

Nalozi za plaćanje izvršavaju se isti radni dan SWIFT-om s valutom jedan radni dan (T+1) ili ranije ako je tako dogovoreno i uz slijede će uvjete:

 • ako je ispravan nalog za plaćanje zaprimljen u Banci do 14 sati
 • ako je osigurano pokriće i naknada za navedeni nalog

Ako je nalog zaprimljen iza 14 sati, obrađuje se slijedeći radni dan. U radnom danu koji prethodi blagdanu (npr. Božić, Uskrs i sl.) Banka će izvršavati istoga dana samo naloge koji
budu primljeni u Banci do 10:30 sati. Obrada naloga radi se u skladu s važećim Terminskim planom izvršenja platnih transakcija za poslovne subjekte i fizičke osobe. Banka zadržava
pravo da u izvanrednim situacijama odstupi od navedenih rokova.

Uplata za pokriće naloga i uplata naknade Banke

Pokriće naloga i naknada Banke se može osigurati:

 • s transakcijskog računa u ino-valuti klijenta u Banci (u tom slučaju klijent je dužan u polju Plaćanje na teret: navesti broj IBAN-a s kojeg se osigurava pokriće za nalog i naknada Banke)
 • uplatom kunske protuvrijednosti (u tom slučaju klijent je dužan na nalogu navesti kunsku protuvrijednost kao pokriće za izvršeno plaćanjen te pokriće za plaćanje naknade Banci)

Uplata kunske protuvrijednosti vrši se u skladu s dnevnim prodajnim tečajem za devize Štedbanke d.d. Zagreb ili prema dogovornom tečaju za transakcije čiji iznos prelazi EUR 10.000,00.

Naknada za izvršenje naloga se obračunava i naplaćuje po izvršenju transakcije u valuti transakcije i to preračunato u kune po prodajnom tečaju Banke.

Uplata kunske protuvrijednosti vrši se u korist transakcijskog računa Štedbanke d.d.:

IBAN: HR1524830051000000013

Poziv na broj: 05 OIB – 264020

Uplata naknade Banke vrši se u korist transakcijskog računa Štedbanke d.d.:

IBAN: HR1524830051000000013

Poziv na broj: 05 OIB – 125700

Obavještavamo da će od 01. rujna 2014. g., a u skladu sa „Privitkom 2: Naknade za usluge u međunarodnom i prekograničnom platnom prometu za poslovne subjekte – u primjeni od
01.09.2014.“ Štedbanka d.d. klijentima zaračunavati naknadu za hitno izvršenje doznake po nalogu poslovnih subjekata u inozemstvu i zemlji u skladu sa tarifnom stavkom 6.3.4.

GOTOVINSKE UPLATE I ISPLATE STRANE VALUTE

Gotovinske uplate i isplate možete vršiti na šalteru Štedbanke d.d., Slavonska avenija 3,10000 Zagreb. Podizanje strane gotovine možete izvršiti u radno vrijeme Štedbanke d.d. u okviru
Terminskog plana izvršenja platnih transakcija za poslovne subjekte i fizičke osobe uz predočenje naloga za gotovinsku isplatu kao i uz osiguranje pokrića u valuti isplate. Ispravno popunjeni nalog za gotovinsku isplatu, a u skladu s Uputom korisnicima platnih usluga o popunjavanju naloga za plaćanje, sadrži minimalno slijedeće elemente:

1. IBAN platitelja

2. Naziv (ime) primatelja plaćanja, naziv i broj osobnog identifikacijskog dokumenta te naziv izdavatelja, a kod transakcija u iznosu jednakom ili većem od protuvrijednosti od 105.000,00 Kn i sjedište/prebivalište primatelja plaćanja i OIB

3. Oznaku valute plaćanja

4. Iznos u valuti plaćanja

5. Datum podnošenja

6. Potpis ovlaštenih osoba i pečat poslovnog subjekta

Uplate strane gotovine također je moguće izvršiti u radno vrijeme Štedbanke d.d. u okviru Terminskog plana izvršenja platnih transakcija za poslovne subjekte i fizičke osobe uz
predočenje naloga za uplatu i dokumentacije kojom se dokazuje osnovanost izvršene naplate u stranoj valuti. Ispravno popunjeni nalog za gotovinsku uplatu, a u skladu s Uputom korisnicima platnih usluga o popunjavanju naloga za plaćanje, sadrži minimalno sljedeće elemente:

1. Naziv (ime) platitelja

2. IBAN primatelja plaćanja

3. Oznaku valute plaćanja

4. Iznos u valuti plaćanja

5. Datum uplate

6. Potpis uplatitelja, a kod gotovinskih uplata u iznosu jednakom ili većem od protuvrijednosti od 105.000,00 Kn potrebno je priložiti punomoć za osobu koja u ime Korisnika obavlja uplatu, pri čemu punomoć može biti iskazana na samom nalogu ili u zasebnom dokumentu.

INKASO ČEKOVA

Uz zahtjev za slanje čeka na inkaso, potrebno je dostaviti potpisan ček i ovjeren na poleđini. Zahtjev treba imati slijedeće podatke:

1. Datum čeka

2. Broj čeka

3. Naziv banke izdatnice čeka

4. Iznos čeka

5. Izdavatelj čeka (naziv i adresa)

6. Račun korisnika čeka

Aktualna tečajna lista
(u primjeni od: 13.12.2017.)

ValutaKupovniProdajni
CHF6.2681286.529300
USD6.2799366.541600
EUR7.4815687.595500
Kompletna tečajna lista »

Anketa

Na koji način ulažete svoj novac?

 • Vrijednosni papiri (11%)
 • Investicijski fondovi (12%)
 • Oročena štednja (44%)
 • Ništa od navedenog (10%)
 • Ne ulažem višak novca (24%)
Rezultati ankete Povratak na anketno pitanje
Kreditni kalkulator Konverzija BBAN u IBAN