Garancijski poslovi

Bankovna garancija je instrument osiguranja ili izvršavanja ugovornih obveza kojima banka jamči da će nalogodavac garancije u ugovorenom roku ispuniti sve obveze navedene u garanciji prema korisniku garancije, a ako ih ne izvrši, da će ih izvršiti sama banka ili će korisniku nadoknaditi štetu.

Banka odobrava sljedeće vrste garancija:

Kunske garancije:

 • Za vraćanje kredita
  Garancija za vraćanje kredita je bankarska garancija kojom banka garantira da će nalogodavac korisniku garancije platiti svoju obvezu u ugovorenom roku (u praksi se primjenjuje kod različitih oblika kreditiranja – nabava sirovina, poluproizvoda, opreme i dr.) pri čemu se garancijom u pravilu, pokriva kreditirana vrijednost posla.
 • Za vraćanje predujmova
  Garancija za vraćanje predujmova je bankarska garancija koju banka izdaje na zahtjev nalogodavca da će od korisnika garancije primiti dio ugovorene cijene unaprijed, i to za slučaj da nalogodavac koji je primio dio plaćanja unaprijed ne ispuni svoju obvezu, a korisnik garancije koji je platio dio dužnog iznosa unaprijed stekne pravo zahtijevati od nalogodavca povrat unaprijed plaćenog.
 • Za plaćanje carinskih obveza
  Garancija za plaćanje carinskih obveza je bankarska garancija kojom banka garantira da će Carinskoj upravi Republike Hrvatske platiti iznose nastale na ime dospjelog, a neplaćenog carinskog duga carinskog dužnika.
 • Ponudbene garancije
  Garancija za ozbiljnost ponude je bankarska garancija kojom banka jamči korisniku garancije da će, ako nalogodavac nakon otvaranja ponuda povuče svoju ponudu ili odustane od potpisivanja ugovora za dobiveni posao, platiti garantirani iznos.
 • Činidbene garancije
  Činidbena bankovna garancija je bankarska garancija kojom banka jamči korisniku garancije određeni posao ili činidbu (za dobro izvršenje posla ili za kvalitetu izvedenih radova). Svrha je garancije da u slučaju da glavni dužnik iz osnovnog posla ne postupi na ugovoreni način, korisnik garancije ima pravo na garancijom utvrđen novčani iznos koji mu je prouzročen zbog neizvršenja. Takva garancija u pravilu se izdaje prije primopredaje, odnosno konačnog obračuna izvedenih radova, odnosno plaćanja cjelokupnog iznosa isporučene opreme.
 • Ostale garancije

Devizne garancije:

 1. uvozne – nostro
  • platežne (za vraćanje kredita i/ili predujmova)
  • ponudbene
  • činidbene
 2. izvozne – loro

Iznos naknade: sukladno Odluci o tarifi naknada za usluge
Ostali uvjeti: prema dogovoru s Bankom (instrumenti osiguranja naplate itd.)

Aktualna tečajna lista
(u primjeni od: 13.12.2017.)

ValutaKupovniProdajni
CHF6.2681286.529300
USD6.2799366.541600
EUR7.4815687.595500
Kompletna tečajna lista »

Anketa

Na koji način ulažete svoj novac?

 • Vrijednosni papiri (11%)
 • Investicijski fondovi (12%)
 • Oročena štednja (44%)
 • Ništa od navedenog (10%)
 • Ne ulažem višak novca (24%)
Rezultati ankete Povratak na anketno pitanje
Kreditni kalkulator Konverzija BBAN u IBAN